Portfolion tekemisen sietämätön vaikeus

Portfolion tekemisen sietämätön vaikeus

Blogi

Pitäisi hakea töitä. Miten teen oman osaamiseni näkyväksi? Olen kuullut suositeltavan portfolion tai PLE:n tekemistä. Siis mikä portfolio? Entäs PLE sitten?

Joulukuun alussa Sometaduuniin- ja TEHTY – Tehokkaasti työelämään -hankkeet järjestivät yhteisen webinaarin, jossa keskusteltiin portfolion ja PLE:n  ohjauksesta. Opiskelijan tai vastavalmistuneen ei pitäisi joutua vasta työnhakuvaiheessa miettimään, mitä osaamista hänellä on ja miten sen näyttäisi. Parhaimmillaan portfolio eli osaamissalkku kertyy koko opintojen ajan ja opiskelija reflektoi kertynyttä osaamistaan kriittisesti koko ajan. Samalla hän voi tunnistaa omia osaamisvajeitaan.

Joissain korkeakouluissa portfolio on korvattu PLE:llä eli henkilökohtaisella oppimisympäristöllä (Personal Learning Environment). Suurin ero näiden ja perinteisten oppimisalustojen, kuten Optiman tai Moodlen, välillä on se, että perinteisiä oppimisalustoja hallinnoi opettaja tai ohjaaja, kun taas portfolion tai PLE:n rakentaa opiskelija omista lähtökohdistaan. Perinteisissä oppimisympäristöissä oppimisprosessi on hajallaan, korosti Aija Hietanen Savoniasta.

eAprilissa kerättyjen kokemusten perusteella huomattiin, että Suomi on aika paljon jäljessä muita EU-maita portfolion hyödyntämisessä. Esimerkiksi Hollannissa on ihan yleistä, että oman osaamisen näyttö on mahdollista tehdä portfolion avulla.

 

Erilaisia tapoja portfoliotyöskentelyyn

Webinaarissa kuultiin erilaisista tavoista käyttää portfolioa osana opiskelua. Minna Ruokonen Itä-Suomen yliopistosta kertoi, että portfolion tekeminen kuuluu sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin joissain koulutuksissa. Kandivaiheen portfolio on ohjattu ja siihen sisältyy mm. oman oppimisen pohdintaa ja urasuunnittelua. Maisterivaiheen portfolio on taas melko itsenäisesti toteutettava ja se sisältää pääasiassa työnäytteitä. Portfoliot esitellään sekä ohjaajille että kanssaopiskelijoille.

Irma Kunnari HAMKista korosti, että portfolion pitäisi pystyä näyttämään, millainen persoona on osaamisen takana. Ohjausta tarvitaan, koska nuoren on vaikea arvioida, mikä on sellaista ammatillista osaamista, joka pitäisi tehdä näkyväksi esimerkiksi työnhakutilanteessa.

Yhtä oikeaa tapaa portfolion tekemiseen tai ohjaamiseen ei ole. Tärkeää on ottaa huomioon opiskeluala, opiskelijan omat tarpeet ja toiveet sekä portfolion hyödynnettävyys opintojen jälkeenkin.

 

Opinnäyte ja harjoittelu portfolion avulla

Seminaarissa kuultiin esimerkkejä siitä, miten PLE tai portfolio taipuvat opinnäytteeksi. Vielä joissain korkeakouluissa ajatus portfolion muotoon tehdystä opinnäytteestä voi tuntua vieraalta. Koska yksikään opiskelija ei ole samanlainen, on hyvä tarjota erilaisia vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa opinnäyte. Tärkeintä on varmistaa, että opiskelijan osaaminen tulee näkyväksi ja se voidaan arvioida arviointikriteerien avulla samalla tavalla kuin mihin tahansa muuhun muotoon tehty opinnäyte.

Harjoittelun raportointi sujuu hyvin joko portfolion tai PLE:n avulla. Opiskelija voi kirjoittaa omaa oppimispäiväkirjaa prosessiportfolioon, josta sitten jalostaa vielä ammatillisen kehittymisen päiväkirjan näyteportfolion puolelle. Ohjaaja voi käydä kommentoimassa ja arvioimassa, miten harjoittelun tavoitteet on saavutettu. Raportointi voi tapahtua vaikka viikoittain, koska päivittäin tapahtuva raportointi on raskas prosessi sekä opiskelijalle että ohjaajalle. Kun linkin päiväkirjaan antaa ohjaajalle heti harjoittelun alussa ja päiväkirja täydentyy harjoittelun edetessä, eivät palauttamattomat tehtävätkään ole enää opintojen etenemisen ongelma.

Usein opiskelijan on vaikea päästä alkuun oman portfolion teossa. Hän miettii, mitä kaikkea portfolioon voi ja kannattaa laittaa tai miten portfolio olisi hyvä jäsennellä. Opettajan onkin otettava melko aktiivinen rooli alkuvaiheen ohjaustilanteissa. Mitä tottuneemmin opiskelija omaa oppimisalustaansa käyttää, sitä pienemmäksi ohjaajan rooli muodostuu. Opiskelijaa ei kuitenkaan saa jättää yksin, vaan hänelle on annettava palautetta ja mahdollisuus keskustella omasta portfoliostaan ja kehittymisestään.

Webinaarin tallenteen voit katsoa täältä ja esitysmateriaalien diat voit ladata täältä.

Kirjoittaja lehtori Minna-Kaisa Lehtilinna Laurea-ammattikorkeakoulusta toimii asiantuntijana Sometaduuniin-hankkeessa.

Laurean hanketiimin tavoitat osoitteesta sometaduuniin@laurea.fi 30.9.2019 asti.