Partnerit

 

Tampereen ammattikorkeakoulu, koordinaattori

Projektipäällikkö: Outi Rantanen
outi.rantanen[at]tamk.fi

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ammatillinen opettajankoulutus on yksi Suomen viidestä ammatillisia opettajia kouluttavasta ammattikorkeakoulusta. Ammatillisten opettajien lisäksi TAMKissa koulutetaan ammatillisia erityisopettajia, opinto-ohjaajia ja näyttötutkintomestareita. Lisäksi TAMK on vahva alueellinen opettajien täydennyskouluttaja ohjaukseen ja opettamiseen sekä johtamiseen liittyvissä teemoissa. TAMK ammatillisen opettajankoulutuksen edustajat ovat toimijoina myös AMKista uralle –hankkeessa, jossa kehitetään uraseurantamittaristoa ja koulutusta tämän mittariston käyttöön. TAMK on vahvistanut omaa digistrategiaansa valitsemalla opettajien osaamisen tueksi 12 digimentoria, jotka koutsaavat opetushenkilöstöä. TAMKin ammatillisessa opettajankoulutuksessa on pilotoitu MOOCia opiskelijaryhmän kanssa sekä parhaillaan käynnissä on OKM:n erillisrahoituksella mobiilioppimiseen keskittyvä ammatillinen opettajankoulutusryhmä, jossa mobiilien ohjausmenetelmien ohella tutkitaan mobiiliohjauksen tarpeita ja käytettävyyttä. TAMKin yksi strateginen painoala on kehittyvä pedagoginen osaaminen, joten uudenlaisen pedagogisen toiminnan kehittäminen on myös TAMKissa strategisesti keskeisessä merkityksessä.


 

Laurea

Yhteyshenkilö: Anna Nykänen
anna.nykanen[at]laurea.fi

Laurea-ammattikorkeakoulussa on kehitetty uraohjausta viime vuosina: yhteistyö aloitettiin vuonna 2010 FUAS-liittoumassa Lahden ja Hämeen ammattikorkeakoulujen kanssa ja uraohjaus nousi vahvaksi kehittämisteemaksi vuosina 2012-13. Laureassa on nyt tarjolla 5 opintopisteen laajuisesti urasuunnittelun opintoja kaikille amk-opiskelijoille. Tällä hetkellä kiinnostuksen kohteena on e-portfolion kehittäminen.  Sometaduuniin-hankkeessa on tarkoitus jatkotestata sekä kehittää koulutusta sekä toimintamalleja portfolion kokoamisen tukemiseksi sekä jakaa hyviä käytänteitä organisaation sisällä sekä valtakunnallisesti portfolion käytön laajamittaiseksi jalkautumiseksi.

Vuoden 2014 alussa Laureassa lanseerattiin  urapalvelut tukemaan uraohjausta ja suunnittelua. Laurean urapalvelut on koostanut työllistymistä tukevat Urapolkuja Laureasta -sivut sekä mm. järjestänyt kahdesti suuret alakohtaiset ura- ja rekrytapahtumat Network to Get Work. Tapahtumien järjestämisen myötä on alkanut kyteä kysymys: miten opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamista voisi toteuttaa virtuaalisesti? Tähän kysymykseen haetaan eri malleja hankkeen aikana Laurean johdolla.

Apunamme on hankkeen aikana useita opiskelijoita. Lue lisää mukana olleista opiskelijoista ja heidän roolistaan hankkeessa.

Virtuaalisten kohtaamisten kehittämisestä ylläpidämme prosessiportfoliota, josta voit tutustua työn etenemiseen.


 

Lapin AMK

Yhteyshenkilö: Antti Haase
antti.haase[at]lapinamk.fi

Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK) aloitti toimintansa 1.1.2014, kun Kemi-Tornion AMK ja Rovaniemen AMK yhdistyivät. Lapin ammattikorkeakoulussa uraohjauspalvelut hoidetaan hajautetusti osaamisalojen toimesta. Vuoden 2015 AVOP-palautteen mukaan ammattikorkeakoululla on kehitettävää opiskelijoiden työelämäneuvonnassa (vastausten ka 4,54, maksimi 7). Lapin amk:ssa on vuodesta 2015 alkaen järjestetty Henkilöbrändäys -opintojaksoa, josta on saatu opiskelijoilta hyvää palautetta. Opiskelijoita rohkaistaan myös tekemään omaa ammatillista osaamistaan esimerkiksi e-portfolioiksi, mutta tämän toteutuminen vaihtelee koulutuksittain paljon. Ammattikorkeakoulussa on käynnissä iso opetussuunnitelmauudistus, jonka puitteissa on tarpeen kehittää myös uraohjauksen sisältöjä ja toimintatapoja. Hanke tuottaa uraohjauksen kannalta merkityksellistä osaamista, jota voidaan hyödyntää tulevassa ops-työssä. Opetussuunnitelma rakentuu osaamis- ja ongelmaperustaisuudelle ja toteutuksen perustana ovat semesterikohtaiset projektit. Uusi rakenne haastaa kehittämään uusia tapoja uraohjaukseen ja ammatillisen kasvun näkyväksi tekemiseen. Ammattikorkeakoulun yksi strategian painoala on yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen. Oman ammatillisen osaamisen kehittymisen näkyväksi tekeminen liittyy myös yrittäjyyskasvatukseen ja siellä nimenomaan sisäisen yrittäjyyden kehittymiseen.


 

Itä-Suomen yliopisto

Yhteyshenkilö: Leena Penttinen
leena.m.penttinen[at]uef.fi

Valtakunnallisena ohjausalan asiantuntijoiden kouluttajana Itä-Suomen yliopisto (UEF) tuo hankkeeseen tutkimustietoa uraohjauksen kysymyksistä sekä kokemusta erilaisista korkeakoulutettujen työllistymiseen, korkeakouluopiskelijoiden urasuunnitteluun ja ohjauspalvelujen arviontiin liittyvistä kehittämishankkeista. UEF:n ohjausalan tutkimusosaaminen koulutus- ja työurien muutoksista ja uusista uravalmiuksista tuo hankkeeseen koeteltua tutkimus- ja arviointitietoa, jonka perusteella voidaan kehittää laajasti sovellettavia ja hyödynnettäviä toimintamalleja. Erilaisissa ohjauksen kehittämishankkeissa on rakennettu osallistujalähtöisiä tiedon keruun malleja, jotka tuovat vahvan osaamisen osallistaviin, toimijalähtöisiin, monimuotoisia oppimisympäristöjä hyödyntäviin pilotointeihin. Ohjauskoulutusta toteuttavan UEF:n ydinosaamista on tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävien ohjausmallien rakentaminen niin kasvokkain kohtaamisessa kuin digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla.