2. Intohimosta uraksi

  • Moduuli 2 | Videot: 38 min 12 s | Tehtäviä: 10

Opiskelijan polku

  • Oman osaamisen tunnistaminen ja kokoaminen osaamiskartaksi, joka tiivistetään uratarinaksi
  • Omien unelmien ja motivaation punnitseminen tulevaisuuteen suuntautuneina uratavoitteina

Punaisena lankana on, miten itsetuntemusharjoitusten avulla kartoitetaan oma osaaminen ja vahvuudet sekä ammatilliset kiinnostuksen kohteet ja uratavoitteet, joiden pohjalta lopulta laaditaan tavoitteellinen osaajaprofiili ja visuaalinen CV.

Tavoitteena

a. Oman osaamisen kuvaaminen moniulotteisena ja -tasoisena sekä kattavana osaamiskarttana ja uratarinana.

b. Osaamisvahvuuksien, kiinnostuksen kohteiden ja tulevaisuuden uratavoitteiden tiivistäminen tavoitteelliseksi osaajaprofiiliksi ja visuaaliseksi CV:ksi.

Moduulin sisältö

Moduulit