Hankkeesta

Someta Duuniin – sosiaalinen media työhaun ja rekrytoitumisen apuna

Aikataulu: 1.10.2016 – 30.12.2019

Koordinoiva taho: Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Projektipäällikkö: Outi Rantanen
outi.rantanen[at]tamk.fi

Projektin osapuolet:

Laurea ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto

Rahoituslähde: ESR 2014-2020

—————————————————–

Projektin tavoite:

Hankkeessa haetttiin ratkaisuja kolmeen keskeiseen kehittämiskohteeseen:

1) korkeakoulutettujen työllistymiseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa,
2) työnantajien ja korkeakoulutettujen kohtaamiseen digitalisoituvissa ympäristöissä ja työmarkkinoilla sekä
3) digiloikan vahvistamiseen korkeakoulujen uraohjauksessa.

Projektin kuvaus:

Someta Duuniin-hankkeen avulla lisättiin korkeakoulun ohjaustoimijoiden valmiuksia edistää työnhaun sekä oman osaamisen markkinoinnin ja tuotteistamisen taitoja ja mahdollistettiin niiden kehittyminen. Hankkeen tavoite oli saada aikaan pysyvä muutos ohjauskäytänteisiin: digitaalisia työvälineitä voidaan hyödyntää nykyistä paremmin esimerkiksi työelämän ja opiskelijoiden kohtaamisissa. Lisäksi edistettiin opiskelijoiden valmiuksia käyttää sosiaalista mediaa oman työllistymisensä tukena. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa osaamista ja toimintaa, jotka ovat käytettävissä kaikissa korkeakouluissa.

Hankkeessa haettiin ratkaisua kolmeen pääteemaan: korkeakoulutettujen työllistyminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa, työnantajien ja korkeakoulutettujen kohtaaminen digitalisoituvissa ympäristöissä ja työmarkkinoilla sekä korkeakoulujen uraohjauksen digiloikan vahvistaminen. Hanketta oli valmisteltu ja se toteutettiin tiiviissä yhteistyössä eri hanketoimijoiden kanssa ja lisäarvoa hankkeelle toivat eri korkeakoulusektorien (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) väillä tehtävä yhteistyö sekä alueellinen yhteistyö.

Hankkeen toimenpiteinä olivat sosiaalisen median avulla tapahtuvan työnhaun ja rekrytoitumisen käytäntöjen selvittäminen ja näkyväksi tekeminen korkeakoulujen henkilökunnalle ja opiskelijoille. Saadun tiedon pohjalta kehitettiin, suunniteltiin ja toteutettiin koulutuspaketteja korkeakoulujen ohjaustoimijoille ja opiskelijoille, jotka ovat valtakunnallisesti kaikkien hyödynnettävissä. Rekrytoitumisen edistämiseksi kokeiltiin virtuaalisia kohtaamisia työantajille ja opiskelijoille.

Painopisteenä hankkeessa olivat alat, joista ei valmistuta tiettyyn ammattiin:
– Opiskelijan näkökulmasta tavoitteena oli lisätä valmiuksia sosiaalisen median avulla työllistymiseen, digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen työnhaussa sekä oman osaamisen näkyväksi tekemiseen.
– Oppilaitoksen näkökulmasta tavoitteena oli lisätä osaamista ja valmiuksia sosiaalisen median ja muiden digitaalisten välineiden käyttöön uraohjauksen välineenä
– Työpaikkojen näkökulmasta tavoitteena oli edistää työnantajien valmiutta some-rekrytointiin.
– Kohtaamisten edistämisen näkökulmasta tavoitteena oli kehittää virtuaalisten kohtaamismahdollisuuksien sisältöjä, toteutustapoja ja toimivuutta työnantajille ja opiskelijoille.

Hankkeen kohderyhmänä olivat korkeakouluopiskelijat, korkeakoulujen ohjausta ja uravalmennusta/uraohjausta tekevät henkilöt, eli lähes koko korkeakoulujen henkilöstö. Pilottiryhmiä olivat sosionomi-, matkailu- ja tradenomiopiskelijat.