Foliohattu päähän ja ePortfolion kimppuun…

Foliohattu päähän ja ePortfolion kimppuun…

Blogi

https://pixabay.com/fi/meri-ocean-vene-majakka-valo-3121435/

Osallistuin Someta Duuniin –hankkeeseen tekemällä ePortfoliosta pienen edut/haasteet raportin. Suosittelen tutustumaan ePortfolion tekemiseen, mikäli et ole vielä kovin perehtynyt aiheeseen. Mikäli olet jo tehnyt portfolioita, niin suosittelen siitä huolimatta pohtimaan syvemmin, mikä merkitys portfoliolla oikeastaan on sinulle itsellesi.  Itse koin tutkimustietoa hakiessani olleeni tosi pinnallinen itsearvioinnin ja reflektoinnin suhteen, vaikka muuten ajattelen syntyjä syviä mennen tullen. Se, mikä itselleni jäi erityisesti mieleen, oli portfolion kauaskantoinen merkitys. ePortfolion aikakausi on jo alkanut. Digitaalinen aikakausi antaa laajat mahdollisuudet tehdä portfoliosta mielenkiintoisen ja alati muokattavan tarpeittesi mukaan. 

 

Kaikki, jotka ovat aidosti kiinnostuneita itsestään, kehityksestään, oppimisestaan, nykyisestä ja tulevasta minästään jne., niin kehotan ottamaan suurennuslasin käteen ja tutkailemaan omia ajatuksia, tuotoksia ja suunnitelmia monipuolisesti. Miksi? Siksi, että itsensä analysoiminen ja toisten arvioinnille altistaminen auttaa sinua kehittymään ja kasvamaan omasta osaamisesta ja kyvyistä tietoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Kun tiedät, kuka olet ja mitä haluat, osaat tuoda esille ne silloin, kun sinulta niitä kysytään. Tänä someaikana tilanteet voivat syttyä ja sammua nopeallakin tempolla. Oletko valmistautunut hyvin? Työpaikkasi voi olla tässä ja nyt, jos osaat tuoda osaamisesi esille asianmukaisesti ja selkeästi. Kurkkaa oma alan osaamisesi portfoliosta! 

ePortfolio-raportissani tuon esille muutamia tärkeitä alueita, joista korkeakouluopiskelijoiden, oppilaitosten sekä työelämän tulisi olla tietoisia, kun opiskelijan ePortfolion hyötynäkökulmaa ryhdytään avaamaan. Tyhjentävää listausta ei voi tehdä, mutta keskeisimpiä oppimiseen, urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyviä näkökulmia on hyvä tarkastella monipuolisesti. Raportin käsitteistöstä nousevat selkeimmin esille oppiminen, motivaatio, urasuunnittelutaidot, identiteetti, kansalaisuus, prosessi, tuotos, reflektiot, arviointi, digitaidot, informaatiolukutaito, vuorovaikutus, osaaminen, kyvyt ja resurssit.  

ePortfolion käyttöönotosta on tutkimustiedon valossa paljon hyötyä niin opiskelijalle kuin koulutusorganisaation toimijoille. Kabilanin (2016) tutkimustulokset antoivat viitteitä, että alkuvaiheen opettajat hyötyivät vertaistuen saamisesta, kokemusten kertomisesta ja ajatusten vaihtamisesta sekä yhteisöllisyydestä oman ammatillisen kasvun yhteydessä. Tämä kokeilu toteutui Facebook-ryhmässä. Ammatti-identiteetin vahvistuminen nähtiin yhtenä voimavaratekijänä. Samaa ajatusta puoltavat myös Graves ja Epstein (2011), jotka tuovat esille portfolion narratiivisuuden. Oman kerronnan mukana identiteettiä muokataan ja kehitetään jatkuvasti omien ja toisten kokemusten sekä arviointien perusteella. Ammatti-identiteetillä on yhtymäkohtia asiantuntijuuteen ja kompetenssiin, joita Jeskanen (2012) tuo esille opettajuuden paradigmoina. Tämä pätee myös muiden ammattialojen yhteydessä. Hansen (2009, 39) mainitsee kirjainlyhennelmän KSE (Knowledge, Skills, Abilities). Tiedot, taidot ja kyvyt (TTK) ovat ydinaines, joita tuodaan esille portfoliotyöskentelyn lisäksi työnhaussa. Näiden tukisanojen avulla kerrotaan niin itselle kuin muille henkilökohtaisesta osaamisesta. Portfoliolla on paikkansa näiden tietojen säilyttämisessä. Jos jollakin on tiedot paperisella portfoliolla, niin kannattaa harkita niiden siirtämistä ePortfolioon. 

Yleensä ePortfolion kuten muunkin aloittamisessa on omat aikaa vievät opettelut tehtävänä. Näin on esimerkiksi esseen, oppimispäiväkirjan ym. kohdalla. Portfoliolla alkaa olla merkitystä vasta myöhemmin, kun sinne on kertynyt sisältöä. Siksi kannattaa olla kärsivällinen uurastuksen alkutaipaleella. Opiskelijan on sitouduttava tunnetasolla, tiedollisella tasolla sekä käyttäytymisen tasolla. Tällöin opiskelija kokee olevansa tasavertainen jäsen oppimisyhteisössä, reflektoi aktiivisesti sekä sitoutuu aikataulullisesti, eettisesti ja sosiaalisesti vastuullisesti portfoliotyöskentelyyn. Tähän kuuluu muun muassa omien saavutusten esittäminen toisille sovituin väliajoin sekä osallistuminen yhteisesti sovittuihin toimintoihin. Portfoliotyöskentelyssä jokaisen työpanos huomioidaan ja arvioidaan, ja sitoutuneisuus ei heikkene. Näin opetussuunnitelman mukaiset osaamistavoitteetkin täyttyvät. Arviointia helpottaa kaikkien osapuolien yhteiset tavoitteet, joita vasten oppimista arvioidaan. (Cheung, Kwok & Cheung 2012; Ristola & Sariola 1999; Yancey 2015.)  

ePortfoliolle ja sen aputiloille löytyy runsaasti vaihtoehtoisia alustoja, kutsumanimiä ja materiaalin säilytystiloja sekä apualustoja. Nyt laajasti oppilaitosten käytössä oleva Mahara-pohjainen Kyvyt.fi on sovellusvuokrauspalvelu (SaaS), joka on integroitavissa Optima- ja Moodle –oppimisympäristöihin (Kyvyt.fi 2018). Mahara on avoimeen lähdekoodiin perustuva eportfolioalusta, joka on vapaasti käytettävissä (Mahara 2018). Alustan on kuitenkin oltava käytettävissä myös opiskelujen jälkeen. Esimerkiksi vapaasti käytettäville alustoille ei kukaan anna takuita niiden voimassaoloajalle tai käytettävyydelle. ePortfolion tarkoitus on palvella henkilöä koko tämän eliniän. 

ePortfolion perusdynaamisuus on ehkä juuri reflektoinnin ansiota. Jatkuva liikehdintä erilaisten palautteiden, itsearviointien ja vuorovaikutuksellisten elementtien myötä muodostaa kytkentöjä historiaan, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Reflektointi voi tuottaa osalle opiskelijoista ongelmia, jos he eivät ole tottuneet siihen. Ohjaajan, mentorin, opettajan tai muun opiskelijaa luotsaavan on ymmärrettävä, mitä reflektio on kognitiivisena ja affektiivisena käyttäytymisenä sekä mitä taitoja, tietoja, asenteita ja oletuksia tarvitaan reflektioon. Reflektion laadullinen taso on myös huomioitava. (Jeskanen 2012.) Kupias ja Salo (2014) lähestyvät reflektointia mentoroinnin näkökulmasta (ohjaaja, opettaja, mentori, ”luotsi”), jossa taustalla on Mezirowin reflektiotasojen malli. Reflektoinnin perusajatuksena on toiminnan kyseenalaistaminen. Mitä jo tehdystä toiminnasta tunnetaan ja koetaan, miten onnistunut suoritus on ollut ja onko siinä parannettavaa sekä miksi se näyttäytyy tietyllä tavalla. 

Mielenkiintoinen perehtyminen portfolion, ja erityisesti ePortfolion erilaisiin näkökulmiin auttaa ymmärtämään paremmin, kuinka tärkeää on hallita omaa kokonaisosaamista. Pelkästään muistin ja paperisen arkiston varassa toimiminen voi tuottaa liikaa korvantaustojen raapimista ja turhaa ajanhukkaa. Laajasieluisella taiteilijallakin on hyvä piirtää itsestään jonkinlainen ydinkehikko, josta voi keräillä mieluisia ja tärkeitä osasia elämän eri tilanteisiin. 

Onnistumisen kokemuksia toivotellen, 

 

 

Eeva-Liisa Parkkonen 

aikuisopettajaharjoittelija, UEF Joensuu 

 

 

 

 

Lähteet 

Cheung, T. C-H., Kwok, R. C-W. & Cheung, H.  E-Portfolio  Service for Undergraduates’ Academic and Career Development. Conference on 2012 IEEE First International Conference on Services Economics, June 2012, 66-67. DOI:10.1109/SE.2012.10 

Graves, N. & Epstein, M. 2011. A Tool for Constructing a Narrative Professional Identity. Business Communication Quarterly, Vol.74(3), 342-346 

Hansen, K. 2009. Tell me about yourself: storytelling to get jobs and propel your career. Indianapolis, IN: JIST Works cop. 

Jeskanen, S. 2012. Piina vai pelastus? Portfolio aineenopettajaopiskelijoiden ammatillisen kehittymisen välineenä. Väitöskirja. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.

Kabilan, M. K. 2016. Using Facebook as an E-Portfolio in Enhancing Pre-Service Teachers’ Professional Development. Australasian Journal of Educational Technology 2016, Vol. 32(1), p.19-31 

Kupias, P. & Salo, M. 2014. Mentorointi 4.0. Helsinki: Talentum Media. 

Kyvyt.fi 2018. https://kyvyt.fi/  Viitattu 20.2.2018. 

Mahara 2018. https://mahara.org/ Viitattu 20.2.2018. 

Ristola, R. & Sariola, J. 1999. Digitaalinen tiimiportfolio opettajankoulutuksessa. Teoksessa Linnankylä, P., Kankaanranta, M., Bopry, J. (toim.), Portfolioita verkossa, s. 98-115 

Yancey, K.B. 2015. Grading ePortfolios. How does one grade an electronic portfolio? Tracing Two Approaches, Their Advantages, and Their Disadvantages. 301-308. https://doi-org.ezproxy.uef.fi:2443/10.1080/00405841.2015