Valmiuksia opinto- ja työpoluille?

Valmiuksia opinto- ja työpoluille?

Blogi

Oletko ajautunut kiinnostavan verkkokirjoituksen tai innostavan esitelmän äärelle, saanut kenties vinkin mielenkiintoisesta työmahdollisuudesta LinkedInissä tai sattumalta löytänyt oman alasi mentoriryhmän Facebookissa? Voivatko nämä olla alkusysäyksiä sille, että joudut uudelleen pohtimaan ja jäsentämään suhtautumistasi tulevaisuuteen, urasi rakentamiseen ja valintoihin joita teet omalla polullasi?

Mikäli kysymme Derbyn yliopiston professori Tristram Hooleyn näkökulmaa, niin internet on mullistanut suurilta osin tätä todellisuutta. Verkko on helpottanut tiedonhakua ja avannut osallistavan mediakanavan, luonut yhteisen koulutus- ja uramahdollisuuksien markkinapaikan ja tarjonnut tilan sosiaalisen pääoman rakentamiselle (Hooley 2012).  Yhä vuorovaikutuksellisemmat verkkoympäristöt ovat tiloja joissa toimiminen edellyttää Hooleyn mukaan digitaalisten urataitojen (Digital Career Literacy) omaksumista ja kehittämistä.

Korkeakouluopiskelijan ja myös opiskelijoita tukevan ohjaus- ja opetushenkilöstön tulisi hallita Hooleyn mukaan seitsemän digitaalisten urataitojen osa-aluetta kyetäkseen hyödyntämään verkon tuomia mahdollisuuksia oman uran rakentamiseen ja tässä prosessissa tukemiseen:

Nämä seitsemän digitaalisten urataitojen osaamisaluetta ovat yhdistelmä urasuunnittelutaitoja ja uusia lukutaitoja, jotka muodostavat yhdessä omalla urapolulla etenemisen (luku)taitovalikoiman, jota digitaalistuvien ympäristöjen hyödyntäminen ja niissä toimiminen edellyttävät. Kyse ei ole pelkästään erilaisten työvälineiden tai sovellusten taidokkaasta käyttämisestä vaan ennemminkin valmiuksista hyödyntää erilaisia välineitä monipuolisesti ja erilaisten tilanteiden vaatimalla tavalla (Longridge, Hooley & Staunton 2013; Hooley 2012). Uusilla lukutaidoilla vastaavasti viitataan usein digitaalisen median kautta tutuiksi tulleisiin sosiaalisiin käytänteisiin, joita yhdistävinä tekijöinä voidaan havaita vahvaa vuorovaikutuksellisuutta, avoimuutta palautteille ja kommenteille, tiedon ja osaamisen jakamista sekä halua tehdä yhteistyötä että tarjota tukea (Knobel & Lankshear 2016).

Digitaaliset urataidot voivat siis tarkoittaa joissain tilanteissa muodollisesta työhakemuksesta luopumista ja nopeaa reagoimista Twitter-viestillä, koska havaitset yrityksen toimivan niin. Toisessa tapauksessa tilanne voi edellyttää CV:n taittamista videon muotoon tai omien verkostojen hyödyntämistä oman osaamisen arvioinnissa ennen tulevaa työhaastattelua. Isommissa urakysymyksissä tämä voi tarkoittaa tulevien työmarkkinoiden muutosten pohdintaa ja huomiointia oman osaamisen kehittämisen näkökulmasta, esimerkiksi sivuainevalinnoissa, erikoistumisvaiheessa tai valittaessa tulevan opinnäytetyön aihetta. Puhumme paljon diginatiiveista, joille kuvittelemme edellä kuvattujen tilanteiden olevan arkipäivää ja korostamme usein kuinka hyviä digisukupolven kasvatit ovat omaksumaan ja luovimaan jatkuvasti kehittyvän ympäristön ristiaallokossa, mutta onko asia lopulta niin itsestäänselvä?

Sometaduuniin-hankkeemme lähti selvittämään korkeakouluopiskelijoiden ja –henkilöstön valmiuksia mm. näillä osa-alueilla. Tutustumme tuloksiin tarkemmin tulevissa blogikirjoituksissa, mutta sitä ennen voi olla paikallaan pohtia näiden osa-alueiden pitävyyttä omalla kohdallasi? Kuinka hyväksi koet oman osaamisesi esimerkiksi verkostoitumisessa tai onko sisällössä jotain mitä et allekirjoita tai huomaat jonkin osa-alueen puuttuvan?

 

Kirjoittaja Janne Antikainen toimii Sometaduuniin-hankkeessa projektisuunnittelijana Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen koulutuksessa.

Lähteet:

Hooley. 2012. How the internet changed career: Framing the relationship between career development and online technologies. Journal of the NICEC [http://hdl.handle.net/10545/246992]

Knobel & Lankshear. 2016. Digital media and literacy development. Georgakopoulou & Spilioti (Eds.) The Routledge Handbook of Language and Digital Commmunication, 151-165.

Longridge, Hooley & Staunton. 2013. Building online employability: A guide for academic departments, University of Derby [http://hdl.handle.net/10545/294311]

Kuva: Digitaaliset urataidot (Canva) – Janne Antikainen